Lejebetingelser 2024

§ 1. Lejebevis
Lejebeviset bekræfter lejeaftale mellem lejer og ejer af sommerhuset. Sommerhusudlejning Fyn (herefter SF) står for formidlingsarbejdet mellem disse. Lejeaftalen omfatter det på lejebeviset nævnte sommerhus. Lejeprisen er ekskl. forbrug af el, vand, olie mm, med mindre andet er anført.

§ 2. Antal personer
Der må ikke bo flere personer i sommerhuset end det på lejebeviset anførte personantal. Husdyr må kun medbringes, hvis det fremgår af lejebeviset.

§ 3. Slutrengøring
Slutrengøringen er obligatorisk og kan ikke fravælges. Lejer forpligter sig til at efterlade sommerhuset i ryddelig stand, dvs. opvaskemaskine tømmes og alt affald inkl. flasker fjernes fra boligen. Ovnen i køkkenet og eventuel grill skal rengøres af lejer.

§ 4. Ansvar
Lejer har ansvar for sommerhuset og dettes inventar i den lejede periode. Lejer er forpligtiget til straks at kontakte SF, hvis der opstår skader. Erstatning for skader skal så vidt muligt betales inden afrejsen. Undlader lejer at underrette SF om en skade inden afrejse, udbedres skaden for lejers regning.

§ 5. Betalingsbetingelser
Lejebeviset fremsendes automatisk pr. mail straks efter bestilling. På lejebeviset er angivet, hvornår lejen forfalder. Lejen opkræves i 2 rater. 1. rate på 25% af lejen forfalder straks. 2. rate inkl. evt. depositum forfalder 60 dage før ankomst. Ved bestilling senere end 60 dage før ankomst forfalder hele beløbet ved modtagelse af lejebeviset. Såfremt det fulde lejebeløb ikke er rettidigt indbetalt, kan SF uden varsel annullere lejeaftalen.

§ 6. Depositum
Såfremt lejebeløbet er eksklusive forbrugsomkostninger, opkræves et depositum med 2. raten. Lejers forbrugsomkostninger (el, olie, gas, vand m.m.) modregnes i depositummet. Eventuelt restbeløb refunderes 2 uger efter afrejsen. Hvis forbruget overstiger depositummet, forbeholder SF sig ret til at hæve restbeløbet på betalingskortet.

§ 7. Reklamationer
Ved reklamationer i forbindelse med det lejede sommerhus, skal SF underrettes pr. mail eller brev senest 24 timer efter ankomst. Omhandler reklamationen sommerhusets rengøringstand, skal SF underrettes straks ved ankomst. I modsat fald bortfalder lejers krav om kompensation og lejer hæfter for eventuelle fejl og mangler jf. § 4.

§ 8. Afbestilling
Lejemålet kan annulleres indtil 60 dage før ankomst mod betaling af 20% af lejen, dog min. DKK 500. Ved annullering 59 – 0 dage før ankomst forfalder hele lejebeløbet til betaling. Lejemålet kan ændres indtil 60 dage før ankomst mod betaling af et gebyr på kr. 200,-. Herefter er ændring af lejemålet ikke muligt. Reservationsgebyr refunderes ikke.

§ 9. Rygning
Det er forbudt at ryge indendørs i sommerhuset. Sker dette, vil der blive opkrævet en bod på kr. 3000,- samt erstatning for mistet leje, hvis huset ikke kan udlejes i de efterfølgende uger. Der er opsat zinkspande udenfor til aske og skod.

§ 10. Force majeure
SF er ikke forpligtet til at stille den lejede feriebolig til rådighed som følge af force majeure (strejke, krig, naturkatastrofer o. lig).

§ 11. Persondatabehandling
SF indsamler ikke andre oplysninger om dig end de i bookingforløbet anførte kontaktoplysninger. Dine kontaktoplysninger videregives ikke til andre. SF har ret til at kontakte dig pr. mail, brev eller SMS i forbindelse med relevante tilbud og nyhedsinformationer. Du kan til enhver tid fravælge at modtage informationer fra SF ved at sende en mail til info@sommerhusudlejningfyn.dk.

§ 12. Ungdomsgrupper
Ungdomsgrupper (under 25 år og flere end 3 personer) skal altid indhente tilladelse hos SF, før et lejemål kan gennemføres. SF forbeholder sig ret til at afvise ungdomsgrupper eller opkræve et ekstra depositum.

§ 13. Værneting
Værneting er den retskreds, hvor ferieboligen er beliggende og dansk ret er aftalt lovvalg mellem parterne.

§ 14. A-Z
SFs A-Z med generel information er tilgængelig på www.sommerhusudlejningfyn.dk og er en integreret del af lejeaftalen.

§ 15. Trykfejl
SF tager forbehold for evt. billed- og trykfejl.

2025

Se lejebetingelser for 2025. (Gyldig for bookinger lavet fra d. 04/01/2025)